Formidling

Utstillingar

I 2015 vart det opna ei utstilling på Gunnerusbiblioteket i Trondheim om Landslova og det manuskriptet av den som er i biblioteket si eiga. Utstillinga var eit samarbeid mellom Gunnerusbiblioteket og Landslovsprosjektet 2014-2024, det blei og arrangert eit seminar i Trondheim i samband med utstillingsopninga. Sjå elles nettutstillinga til Gunnerusbiblioteket.

I 2016 opna ei utstilling i St. Perti kirke i Stavanger om Landslova og omsorg for dei sjuke og fattige. Utstillinga var eit samarbeid mellom Stavanger museum/Barnemuseet og Landslovsprosjektet 2014-2024, og inngjekk i markeringa av 150 års jubileet til St. Petri kirke. Bakgrunnen for utstillinga var at kong Magnus Lagabøter i 1270-71 gav gåver til peterskyrkja i Stavanger for å oppretta eit hospital, der nettopp dei sjuke og fattige – miserabiles personae – kunne få omsorg. Sjå gjerne på filmen om bakgrunnen for utstillinga i St. Petri kirke.

Filmar

Som ein del av si formidling, har Landslovsprosjektet laga sju korte filmar om Landslova.

Artiklar om Landslova og tilstøytande tema

Følgjand eartiklar er publisert av medlemmar av Landslovsprosjektet:

Magnus Rindal, Dei norske mellomalderlovene, publisert i Skriftlege kjelder til kunnskap om nordisk mellomalder, KULTs skriftserie nr. 38, 1995

Magnus Rindal, Ny utgåve av dei norske lovene frå mellomalderen?, publisert i Nordiske middelalderlover. Tekst og kontekst 1996

Magnus Rindal, Dei eldste norske kristenrettane, publisert i Religionsskiftet i Norden. Brytinger mellom nordisk og europeisk kultur 800-1200 e.Kr. 2004

Jørn Øyrehagen Sunde, Above the Law – Norwegian Constitutionalism with the Code of 1274, publisert i Constitutionalism before 1789 2014

Jørn Øyrehagen Sunde, Daughters of God and counsellors of the judges of men – a study in changes in the legal culture in the Norwegian realm in the High Middle Ages, publisert i New Approaches to Early law in Scandinavia. S. BrinkL. Collinson (eds.) Brepols publishers 2014.
e-ISBN: 978-2-503-54796-1

Jørn Øyrehagen Sunde, Eit vell av rettslege normer – Lovgjevinga til kong Magnus VI Lagabøtar som ramme for eit rettsleg mangfald, publisert i Fragment frå fortida. Redaktører: Geir Atle Ersland og Øystein Hellesøye Brekke. Dreyer forlag 2013.
ISBN: 9788282650588

Jørn Øyrehagen Sunde, Lovgjeving i kongsgarden i Bergen ca. 1260 til 1281, publisert i Fra kongssete til kulturminne – Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år 2011

Jørn Øyrehagen Sunde, Gode naboar har gjerde mellom seg! Bleiediplomet av 1293 og ordninga med grannestemne, publisert i Hardanger, 101. årgang 2009

Jørn Øyrehagen Sunde, Civitas fundaretur legibus – Lawmaking in the making, publisert i Themis – Revista de Faculdade de Direito da UNL, nr. 6 2003

Jørn Øyrehagen Sunde, Lov, rett og rette dommar – Lovgjevingsarbeidet under kong Magnus Lagabøte på 1270-talet, publisert i Jussens Venner, no. 6 2002

Mediaoppslag

Kronikkar

Magnus Rindal, Odd Einar Dørum, Astrid Frøseth, Jørn Øyrehagen Sunde, Vil ha najsonalskatt heim, Dag og Tid 18.12.2015

Magnus Rindal, Kong Magnus Lagabøters Landslov til bake til Noreg, Aftenposten ?

Guttorm Rogdaberg, Jørn Øyrehaen Sunde, Slik viste dei kvar makta låg, Bergens Tidende 02.04.2011

Jørn Øyrehagen Sunde, Landslova ut til folket, Adressavisa 18.11.2016

[Med å trykka på tittlane skal ein få opp kronikken i skanna form]

Avisintervju

Ein nasjonal arv, Hardanger Folkeblad 14.02.2011

Lovgjeving i tetsjiktet, Bergens Tidende ?